Trainingskamp minioren: van eendjes-training tot Boter Kaas en Eieren

Op maandag 1 mei vertrokken 15 minioren, in leeftijd variërend van 8 tot en met 11 jaar, ‘s ochtends vroeg vanaf het Hofbad op trainingskamp. Voor sommige kinderen was dit de eerste keer dat ze een paar nachten niet thuis zouden slapen. Best spannend dus. Ook voor hun ouders. Andere kinderen, die al eerder mee op trainingskamp waren, keken reikhalzend uit naar drie leuke, actieve dagen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Op weg naar de accommodatie in de bossen bij Vierhouten was het al snel een kakofonie van gelach en gezang in de bussen. De sfeer zat er meteen goed in. Aangekomen op de locatie werden de mobiele telefoons ingeleverd, regelden de kinderen zelf de kamerindeling in goed onderling overleg en werden de gedragsregels in een mini-workshop besproken.

De minoren kampgangers nuttigen samen een maaltijdNa de eerste gezamenlijke maaltijd stond corvee op het programma. Huh?? Yep, geen all inclusive hotel, geen afwasmachine, geen mama’s en papa’s die voor je opruimen. Zelluf doen. De kampleiding gaf een crash course afwassen en drogen ‘the old way’.

In het gloednieuwe zwembad in Nunspeet gaven Coen en Linda, die de leiding over het kamp hadden, elke dag een 2-uurs training. Op dinsdag zelfs 2 trainingen. Op die dag introduceerden ze de ‘eendjes-training’ bij de rugcrawl; een alternatief voor de beker water op het voorhoofd om het hoofd stil te houden. De laatste training op woensdagavond was een wisselslag challenge. De kinderen mochten zelf een challenge kiezen. Ondanks dat de interne batterij bij sommigen bijna leeg was, ging iedereen de uitdaging aan. Wow! Zo trots op al onze minioren. 8 uur trainen in 3 dagen is echt pittig en iedereen is er vol voor gegaan.

De minoren bewandelen een waterparcours tijdens de trainingkampOp het kampterrein werden andere leuke sport- & spelactiviteiten gedaan, zoals levend stratego, busjekruit, kubben, knutselen, boter-kaas-en-eieren in estafettevorm en de stoelendans. Daarnaast hadden de kinderen veel vrije tijd om lekker met elkaar buiten te spelen. Het weer was ons goed gezind, waardoor het waterparcours zeer populair was. Hadden de kinderen goed evenwicht? Mwah. Belanden er veel in ’t water? Ja. Per ongeluk? Niet altijd. Veel natte kleren dus. En bij sommige recidivisten: geen droge kleren meer. Gelukkig was er altijd een vriendje of vriendinnetje dat nog wel reserve droge kleren had.

Na 3 geweldige dagen was het een stuk stiller in de bus op weg naar huis. Rond half 10 sloten de ouders hun kinderen weer in de armen.

Met dank aan ouders Chantal en Galdino, die meegingen op kamp, voor hun hulp en het ondersteunen van Programma Managers Coen en Linda.
Teskt: Linda Goderie

Boven: Coen en Linda met duckface (rubberen eend tussen de lippen), linksonder: levend stratego, rechtsonder: samen knutselen

Coen & Linda’s duck face – Levend stratego – Knutselen

English: Training camp minioren: from ducky training to Tic Tac Toe

On Monday May 1st, 15 ‘minioren’, in age ranging from 8 to 11, left the Hofbad early in the morning to go to training camp. For some children, it was the first time they would not be sleeping at home for a few nights. So, quite exciting. For their parents too. Other children, who had been with us on training camp before, were eagerly looking forward to three fun days filled with activities with their friends.

On the way to the accommodation in the woods near Vierhouten, it was soon a cacophony of laughter and singing in the mini-vans. The vibe was immediately right on. Arriving at the location, the mobile phones were handed in, the children organised the room division themselves by mutual agreement and the rules of conduct were discussed in a mini-workshop.

After the first meal together, corvée was on the agenda. Huh? Yep, no all-inclusive hotel, no dishwasher, no mums and dads cleaning up after you. DIY. The camp staff gave a crash course in dishwashing and drying the old way.

In the brand-new swimming pool in Nunspeet, Coen and Linda, who were in charge of the camp, gave a 2-hour training session every day. On Tuesday there were even 2 training sessions. On that day, they introduced a ‘ducky training’ for the backstroke; an alternative to the cup of water on the forehead to keep the head still. The final training on Wednesday evening was a medley challenge. The children got to choose their own challenge. Despite the fact that the internal battery was almost dead for some, everyone took up the challenge. Wow! So proud of all our minioren. 8 hours of training in 3 days is really tough and everyone really went for it.

Other fun sports & games activities such as Stratego Alive, Busjekruit (mix of hide-and-seek, tag and conquer the flag), playing Kubb, crafts, Tic Tac Toe relay races and the musical chairs dance were done on the camp grounds. The children also had plenty of free time to play outside together. The weather was kind to us, making the water course very popular. Did the children have good balance? Mwah. Did many end up in the water? Yes. Accidentally? Not always. So a lot of wet clothes. For some repeat offenders: no more dry clothes. Fortunately, there was always a friend who still had spare dry clothes.

After 3 amazing days, the bus was a lot quieter on the way home. Around 9.30am, parents could snuggle their children again.

Thanks to parents Chantal and Galdino, who came along on camp, for their help and supporting Programme Managers Coen and Linda.