Natascha en Sem

Na de zomervakantie stroomden in Den Haag en Rotterdam 35 zwemmers van de Swim Academy door naar de minioren van Learn2Train. Ook stroomden van Learn2Train zo’n 50 zwemmers door naar de junioren (Train2Train) vanwege hun leeftijd. Hoe vergaat het ze bij hun nieuwe trainingsgroepen?

Programma Managers Learn2Train Coen en Linda vroegen 2 zwemmers naar hun eerste ervaringen in ’t nieuwe seizoen: Sem startte in augustus bij de minioren in ’t Hofbad in Den Haag, Natascha stroomde van de minioren door naar de junioren in ’t Zwemcentrum Rotterdam.

Sem Miggelbrink, 7 jaar

van de Swim Academy doorgestroomd naar Learn2Train (minioren)

SemSinds wanneer zwem je bij Blue Marlins?
Ik ben vorig seizoen begonnen met zwemmen bij de Swim Academy. Na de zomervakantie ben ik naar Learn2Train gegaan.

Was het spannend om naar een nieuwe groep te gaan?
Nee! Mijn grote broer Noah zwemt al een tijdje bij Learn2Train. Ook kende ik meester Coen al een beetje; hij kwam regelmatig langs bij de Swim Academy.

Wat is het grote verschil tussen trainen bij de Swim Academy en Learn 2 Train?

 • De trainingen duren wat langer, we zwemmen meer meters en er is veel aandacht voor het verbeteren van onze zwemtechniek. Bij de Swim Academy werd dit tijdens trainingen bijgehouden met de bolletjeskaarten, bij Learn2Train hebben we een levelkaart.
 • De levels worden in de training benoemd en we trainen hierop, zodat we ze in de wedstrijd kunnen uitvoeren. Als het lukt om een level te behalen krijgen we een ‘vinkje’ op de levelkaart van de coach. We kunnen alleen L2T-levels halen tijdens wedstrijden.

Wat vind je het leukst aan trainen bij de minioren?
Het bad opbouwen vind ik altijd leuk om te doen! Dit hoefden we niet te doen bij de Swim Academy. De ‘zware’ trainingen vind ik ook heel cool om te doen. De afgelopen tijd hebben we lange afstanden getraind voor de T10/20/30 en ik zwom in 200 meter 10 minuten! De spelletjes, die we soms doen aan het eind van de training, vind ik ook heel erg leuk.

Heb je al meegedaan aan een wedstrijd?
Ja! Mijn eerste wedstrijd met de minioren was bij de Clubkampioenschappen en daar heb ik 4 afstanden gezwommen. Binnenkort doe ik mee aan de IMR/IMX.
Van de PM’ers: De IMR/IMX is een reeks van wedstrijden voor alleen Blue Marlins minioren, die op vrijdagavond tijdens trainingsuren wordt gezwommen. Het doel is om onervaren minioren in een ontspannen sfeer wedstrijdervaring te laten opdoen. De meer ervaren minioren kunnen hun persoonlijke records aanscherpen. Na de wedstrijd eten we gezellig frietjes met elkaar.

Natascha Stewart, 11 jaar

van Learn2Train doorgestroomd naar Train2Train (junioren)

NataschaHoe lang zwem bij Blue Marlins?
Ik ben op mijn 7e bij de Swim Academy begonnen, dus zwem nu 4 jaar bij de Blue Marlins. Met een tussenpoze van 1,5 jaar omdat de zwembaden door de coronapandemie gesloten waren.

Wat is het grote verschil tussen trainen bij de minioren en de junioren?
Bij Learn2Train leerde ik hoe ik moest trainen en hoe ik met wedstrijden moest omgaan. Bij Train2Train zijn de trainingen zwaarder en wordt er nòg strenger op techniek gelet. Ook zijn er vaker sets met lange afstanden en dat vind ik erg leuk. Ik doe nu ook 1x per week een ochtendtraining en ik train soms van een schema in plaats van dat de trainer vertelt wat ik moet doen. Is even wennen, maar ook leuk.

Deze zomer deed je ook mee aan de minioren-pilot open water zwemmen. Hoe was dat?
Superleuk! De trainingen in open water waren heel anders dan in ’t zwembad. Ik vond die afwisseling juist leuk. En ook super om in de natuur te zwemmen, lekker rustig. Ook de wedstrijden waren heel anders. De regels bijvoorbeeld, zo moest ik mijn nagels knippen en startte je in een groep in plaats van in een eigen baan. Een wedstrijddag was een stuk langer, maar heel gezellig omdat er veel tijd was om te kletsen en elkaar beter te leren kennen.

Wat is jouw leukste herinnering aan de minioren?

 • De Minioren Club Meet Finale waar we kampioen werden! Dat was een hele spannende wedstrijd. Doordat alle Blue Marlins elkaar aanmoedigden, voelde het heel erg als een teamprestatie. Het samen-gevoel was super.
 • Wat ik ook leuk vond, is dat iedere nieuwe zwemmer welkom werd geheten in de groep. Bij de minioren kreeg ik het gevoel er echt bij te horen, ik maakte vrienden en we waren blij voor elkaar als we goed hadden gezwommen op een wedstrijd.

Welke tips of advies heb je voor onze (nieuwe) minioren?

 • Luister goed naar de techniekaanwijzingen en train structureel en minimaal 2x per week als je wedstrijden wilt (gaan) zwemmen.
 • Verwelkom nieuwe zwemmers, accepteer iedereen zoals die is en ga op een leuke manier met elkaar om.
English – Miniors: started and progressed

After the summer holidays 35 swimmers from the Swim Academy in The Hague and Rotterdam progressed to Learn2Train’s miniors. Some 50 swimmers also progressed from Learn2Train to the juniors (Train2Train) because of their age. How are they doing in their new training groups?
Programme Managers Learn2Train Coen and Linda asked two swimmers about their first experiences in the new season: in August, Sem started with the miniors in ’t Hofbad in The Hague, Natascha moved on from the miniors to the juniors at the Zwemcentrum Rotterdam.

Sem Miggelbrink, 7 years old

Progessed from the Swim Academy to Learn2Train (miniors)

SemSince when have you been swimming at Blue Marlins?
I started swimming at the Swim Academy last season. After the summer holidays, I started at the Learn2Train group.

Was it exciting moving to a new group?
No! My big brother Noah has been swimming at Learn2Train for a while. Also, I already knew trainer Coen a bit; he regularly dropped by the Swim Academy.

What is the big difference between training at the Swim Academy and Learn 2 Train?

 • The training sessions are a bit longer, we swim more metres and there is a lot of focus on improving our swimming technique. At the Swim Academy, this was tracked during training sessions with the bullet cards, at Learn2Train we have a level card.
 • The levels are pointed out during training and we focus on them, so we can execute them during competitions. If we achieve a level, we get a ’tick’ on the level card from the coach. We can only achieving L2T levels during competitions.

What do you enjoy most about training with the miniors?
I always enjoy setting up the pool! We didn’t have to do this at the Swim Academy. I also really like doing the ’tough’ training sessions. Recently, we trained for long distances for the T10/20/30 and I swam 200 metres in 10 minutes! I also enjoy the games, that we sometimes do at the end of training, a lot.

Have you already competed?
Yes. My first competition with the miniors was the Club Championships where I swam 4 distances. Soon I will be competing at the IMR/IMX.

From the PMs: The IMR/IMX is a series of competitions between Blue Marlins miniors only, swum on Friday nights during training hours. The aim is for inexperienced miniors to gain racing experience in a relaxed atmosphere. The more experienced miniors can improve their personal records. After the competition, we eat chips with each other.

Natascha Stewart, 11 years old

Progressed from Learn2Train to Train2Train (juniors)

NataschaHow long have you been swimming at Blue Marlins?
I started at the Swim Academy when I was 7, so have been swimming at the Blue Marlins for 4 years now. With an interval of 1.5 years because the pools were closed due to the corona pandemic.

What is the big difference between training at the miniors and juniors?
At Learn2Train, I learned how to train and how to compete. At Train2Train, the training sessions are tougher and they pay even more attention to technique. There are also more sets with long distances and I really like that. I also do morning training once a week now and I sometimes train from a schedule instead of the trainer telling me what to do. Took some getting used to, but it’s also fun.

This summer you also participated in the pilot open water swimming for miniors. How about that?
Super fun! The training sessions in open water were very different from those in the pool. I liked that variety. It was also great to swim in nature, nice and quiet. The competitions were also very different. The rules, for instance. I had to cut my nails and you start in a group instead of in your own lane. A competition day is a lot longer, but very nice because there is a lot of time to chat and get to know each other better.

What is your fondest memory of the miniors?

 • The Miniors Club Meet Final where we became champions! That was a very exciting competition. Because all the Blue Marlins encouraged each other, it very much felt like a team effort. The team-spirit was awesome.
 • I also really liked that every new swimmer was welcomed into the group. In the miniors, I really got the feeling of belonging, I made friends and we were happy for each other if we swam well at competitions.

What tips or advice do you have for our (new) miniors?

 • Listen carefully to technique instructions, train structurally and at least twice a week if you want to (start) competing.
 • Welcome new swimmers, accept everyone as they are and interact in a fun way.

</ br>
</ br>